זכויות היולדת בעת חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה

חשוב שתדעי את זכויותייך בעת חזרה מחופשת לידה:

  1. המעסיק מחויב להחזיר את היולדת לעבודתה לפחות למשך חודשיים, אלא אם קיבל היתר ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

  2. המעסיק מחויב להעניק ליולדת את אותם התנאים מלפני הלידה. לא מדובר דווקא באותה המשרה, אך על מעסיק להעניק לך את אותם התנאים באופן שלא יהווה הרעת תנאים עבורך ללא הסכמתך (מבחינת משכורת, שעות עבודה וכו').

  3. אם היולדת בוחרת להתפטר, המעסיק מחויב להעניק לה פיצויים מלאים. אם היולדת החליטה לעזוב את מקום עבודתה לצורך טיפול בילד, תוך תשעה חודשים מיום הלידה, היא יכולה להודיע למעסיק על כוונתה להתפטר מסיבות אלה ועליו לשלם לה פיצויים מלאים עפ"י חוק.

  4. המעסיק מחויב לתת ליולדת חל"ת, אם מעוניינת בכך. אם היולדת מעוניינת להאריך את חופשת הלידה, היא יכולה לבקש חופשה ללא תשלום (חל"ת) והמעסיק מחויב להסכים לכך. כל זאת בתנאי שהיולדת עבדה לפחות שנה טרם הלידה במקום העבודה. חל"ת הינה באורך של עד שנה. תקופת החל"ת תהיה רבע ממספר חודשי העבודה (אצל המעסיק או במקום העבודה), פחות מספר השבועות של חופשת הלידה שלקחה העובדת.

  5. המעסיק מחויב לתת ליולדת שעת הנקה. יפורט בהמשך.

מה הדין במקרה של הפלה?

במידה והריון מסתיים בהפלה אחרי שבוע 22 להריון, זכאית האישה לדמי לידה, מענק אשפוז ומענק לידה. כמו כן, היא זכאית להיעדר ממקום עבודה שבוע ימים לאחר מועד ההפלה, ועד חודש וחצי (בניכוי ימי מחלה).

מהו חוק שעת הנקה/שעת הורות

בעת חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה מגיעה ליולדת שעת הנקה - שעה במהלך יום עבודה בה רשאית היולדת להיעדר למשך שעה שלמה ממקום עבודתה לצורך טיפול בתינוק והנקתו למשך ארבעה חודשים מהרגע שחזרה לעבוד. במידה והאריכה העובדת את חופשת הלידה שלה, היא עדיין זכאית לשעת הנקה למשך 4 חודשים מהמועד בו חזרה לעבודה או עד שהתינוק מגיע לגיל עשרה חודשים (המוקדם מביניהם).

המעסיק מחויב לשלם על שעה זו כשעת עבודה רגילה. היולדת רשאית לעזוב שעה קודם את מקום עבודתה, וזה ייחשב לה כאילו עבדה יום מלא.

מהו התנאי לקבלת הזכות?

עפ"י החוק, רק עובדות במשרה מלאה רשאיות לממש את הזכות לשעת הנקה בעת חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה בלי קשר לוותק של העובדת. כלומר, הטבת שעת הנקה משרה חלקית לא תקפה עבור עובדות אלה, אלא אם היא עובדת 174 שעות בחודש לפחות. שעה זו הינה בנוסף להפסקת מנוחה הניתנת לפי חוק, ואין לקזז ביניהן.

למרות שזוהי "שעת הנקה", היולדת רשאית לנצל אותה גם עבור דברים אחרים, ולא רק עבור הנקה או שאיבה, לכן בחלק מהמקרים נהוג לקרוא לשעה זו שעת הורות.

קריטריונים לקביעת משך הזמן בו את זכאית לשעת הנקה

  • עובדת עם ותק של יותר משנה במקום עבודתה, רשאית לנצל שעת הנקה בעבודה עד תקופה של 6.5 חודשים מתום חופשת הלידה.

  • עובדת עם ותק של פחות משנה במקום עבודתה (וכך גם בן זוגה, במידה והחליטו לחלוק את הזכאות), רשאית לנצל שעת הנקה עד תקופה של 3.75 חודשים מתום חופשת הלידה. עם זאת, אם הוארכה חופשת הלידה שלה מטעמים רפואיים (או בעקבות לידה של שני עוברים או יותר) היא רשאית לנצל שעת הנקה עד תקופה של ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה.

  • עובדת שלקחה חל"ת או חופשה בתשלום אחרי תום חופשת הלידה, אורך הזכאות לשעת הנקה ייספר לה מתום תקופת חופשת הלידה. במקרה זה, אם יולדת הייתה בחל"ת בתקופה של יותר מארבעה חודשים- היא ו\או בן זוגה לא יהיו זכאים לשעת הנקה לפי חוק.

  • עובדת שחזרה לעבודתה טרם סיום חופשת הלידה, עדיין זכאית לשעת הנקה בתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים, ואינה זכאית להארכת תקופת הזכאות עקב כך.

  • עובדת לא רשאית לצבור שעות הנקה והיא רשאית לממש רק שעה אחת בכל יום.

האם רק היולדת יכולה לממש שעת הנקה

חוק שעבר באוגוסט 2016 מתיר גם לבן הזוג של היולדת לממש שעת הנקה (נקראת גם שעת הורות עקב כך), ובתנאי ששני בני הזוג יודיעו על כך למעסיקים שלהם עד 21 ימים לפני חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה. במידה ובני הזוג מודיעים על חלוקת שעת ההנקה במועד מאוחר יותר, הם יוכלו לממש את ההטבה רק 21 יום לאחר ההודעה, ובינתיים רק היולדת תוכל לממש את ההטבה.