mom-to-mom-unexpected-home-hazards-now-that-your-baby-is-development-and-key-milestoneswalking

חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה

ההריון והלידה הסתיימו מזמן, וכעת את מוכנה חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה. קראי אודות זכויותייך בעת חזרה מחופשת לידה וגם על שעת הנקה בעבודה במסגרת חוק שעת הנקה

זכויות היולדת בעת חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה

חשוב שתדעי את זכויותייך בעת חזרה מחופשת לידה:

  1. המעסיק מחויב להחזיר את היולדת לעבודתה לפחות למשך חודשיים.
  2. המעסיק מחויב להעניק ליולדת את אותם התנאים מלפני הלידה. לא מדובר דווקא באותה המשרה, אך על מעסיק להעניק לך את אותם התנאים באופן שלא יהווה הרעת תנאים עבורך ללא הסכמתך (מבחינת משכורת, שעות עבודה וכו').
  3. אם היולדת בוחרת להתפטר, המעסיק מחויב להעניק לה פיצויים מלאים. אם היולדת החליטה לעזוב את מקום עבודתה לצורך טיפול בילד, היא יכולה להודיע למעסיק על כוונתה להתפטר מסיבות אלה ועליו לשלם לה פיצויים מלאים עפ"י חוק. 
  4. המעסיק מחויב לתת ליולדת חל"ת, אם מעוניינת בכך. אם היולדת מעוניינת להאריך את חופשת הלידה, היא יכולה לבקש חופשה ללא תשלום (חל"ת) והמעסיק מחויב להסכים לכך. כל זאת בתנאי שהיולדת עבדה לפחות שנה טרם הלידה במקום העבודה. חל"ת הינה באורך של עד שנה.
  5. המעסיק מחויב לתת ליולדת שעת הנקה. יפורט בהמשך.

מה הדין במקרה של הפלה?

במידה והריון מסתיים בהפלה אחרי שבוע 26 להריון, זכאית האישה לדמי לידה. כמו כן, היא זכאית להיעדר ממקום עבודה עד חודש וחצי (תקופה זו תיספר בימי מחלה).

מהו חוק שעת הנקה

בעת חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה מגיעה ליולדת שעת הנקה - שעה במהלך יום עבודה בה רשאית היולדת להיעדר למשך שעה שלמה ממקום עבודתה לצורך טיפול בתינוק והנקתו למשך ארבעה חודשים מהרגע שחזרה לעבוד או עד שהתינוק מגיע לגיל עשרה חודשים (המוקדם מביניהם).

המעסיק מחויב לשלם על שעה זו כשעת עבודה רגילה. היולדת רשאית לעזוב שעה קודם את מקום עבודתה, וזה ייחשב לה כאילו עבדה יום מלא.

מהו התנאי לקבלת הזכות?

עפ"י החוק, רק עובדות במשרה מלאה רשאיות לממש את הזכות לשעת הנקה בעת חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה בלי קשר לוותק של העובדת. כלומר, הטבת שעת הנקה משרה חלקית לא תקפה עבור עובדות אלה. שעה זו הינה בנוסף להפסקת מנוחה הניתנת לפי חוק, ואין לקזז ביניהן.

למרות שזוהי "שעת הנקה", היולדת רשאית לנצל אותה גם עבור דברים אחרים, ולא רק עבור הנקה או שאיבה, לכן בחלק מהמקרים נהוג לקרוא לשעה זו שעת הורות.

קריטריונים לקביעת משך הזמן בו את זכאית לשעת הנקה

  • עובדת עם ותק של יותר משנה במקום עבודתה, רשאית לנצל שעת הנקה בעבודה עד תקופה של חצי שנה מתום חופשת הלידה.
  • עובדת עם ותק של פחות משנה במקום עבודתה, רשאית לנצל שעת הנקה עד תקופה של 3.75 חודשים מתום חופשת הלידה. עם זאת, אם הוארכה חופשת הלידה שלה מטעמים רפואיים, היא רשאית לנצל שעת הנקה עד תקופה של ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה.
  • עובדת שלקחה חל"ת, אורך הזכאות לשעת הנקה ייספר לה מתום תקופת חופשת הלידה. במקרה זה, אם יולדת הייתה בחל"ת בתקופה של יותר מארבעה חודשים- היא ו\או בן זוגה לא יהיו זכאים לשעת הנקה לפי חוק.
  • עובדת שחזרה לעבודתה טרם סיום חופשת הלידה, עדיין זכאית לשעת הנקה בתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים, ואינה זכאית להארכת תקופת הזכאות עקב כך.
  • עובדת לא רשאית לצבור שעות הנקה והיא רשאית לממש רק שעה אחת בכל יום.

האם רק היולדת יכולה לממש שעת הנקה

חוק שעבר באוגוסט 2016 מתיר גם לבן הזוג של היולדת לממש שעת הנקה (נקראת גם שעת הורות עקב כך), ובתנאי ששני בני הזוג יודיעו על כך למעסיקים שלהם עד 21 ימים לפני חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה. במידה ובני הזוג מודיעים על חלוקת שעת ההנקה במועד מאוחר יותר, הם יוכלו לממש את ההטבה רק 21 יום לאחר ההודעה, ובינתיים רק היולדת תוכל לממש את ההטבה.

בנוסף אולי תאהבו את: