כבר סיפרת לכולם שאת בהריון... עכשיו הגיע הזמן להבין מהם דמי לידה, מענק לידה וגמלת הריון?

זכויות נשים בהריון – כל מה שמגיע לך על פי חוק

הודעה למעסיק כאישה הרה, את מחויבת להודיע למעסיק על הריונך עד החודש החמישי. מהרגע בו הודעת על הריונך, והצגת אישור מרופא, אסור למעסיקך להעסיק אותך בשעות נוספות, בשבתות ובלילות, אלא אם הסכמת לכך בכתב, וסיפקת אישור מגינקולוג שאין לכך מניעה רפואית.

אסור לפטר אותך בזמן ההריון אם צברת ותק של חצי שנה ומעלה במקום העבודה, יהיה אסור למעסיקך לפטר אותך במהלך ההריון, אלא אם קיבל היתר מיוחד מטעם משרד העבודה והרווחה, לאחר שהוכיח שהפיטורין אינם קשורים להיותך בהריון. חוק זה יגן עליך גם אם את עובדת זמנית או חתומה על חוזה עבודה לתקופה קצובה. אם עבדת פחות מחצי שנה, ייתכן ותהיי מוגנת בחוק שונה - חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, שאוסר גם הוא פיטורין בגין הריון, אבל חל רק על מעסיקים שלהם שישה עובדים ומעלה. בנוסף לאיסור הפיטורין, תחול על מעסיקך חובת חידוש חוזה העבודה, אם זה הסתיים בזמן ההריון.

לקריאה על חובת ההודעה לנשים העובדות בסביבה עם חומרים מסוכנים (המפורטים בתקנות) או לנשים המבקשות פטור משירות ביטחון עקב הריון גלשי לאתר ויצ"ו או התקשרי לקו החם של ויצ"ו: 03-6923825

זכאות להיעדרות מהעבודה: בדיקות וטיפולים רפואיים במסגרת זכויות נשים בהריון, את זכאית גם להיעדרות מהעבודה. כעובדת במשרה מלאה, את זכאית לעד 40 שעות היעדרות מהעבודה במשך כל תקופת ההריון, לצורך ביקורים אצל הרופא ופיקוח שגרתי בתחנה לבריאות האם והילד. ימי היעדרות אלו לא יקוזזו משכרך ולא יפגעו בימי המחלה המגיעים לך על פי חוק. מקרים מיוחדים: אם את עובדת בחצי משרה (פחות מארבע שעות ביום), את זכאית לעד 20 שעות היעדרות בתנאים אלו במשך כל תקופת ההריון. במידה ועברת הפלה, תהיי זכאית להיעדר מן העבודה למשך שבוע עד שישה שבועות לאחר ההפלה, לפי אישור רופא ולפי מצבך הרפואי.

גמלת הריון במידה ובזמן הריונך תאלצי להיעדר מהעבודה עקב שמירת הריון, הנובעת מסיכון רפואי לך או לעובר, מובטחת לך גמלת הריון מהמוסד לביטוח לאומי, שתפצה אותך על אובדן שכר בזמן שמירת ההריון. גובה הגמלה הינו משכורת מלאה שלא תעלה על השכר הממוצע במשק. במקרה ששכרך נמוך מהשכר הממוצע, תקבלי גמלה בגובה שכרך.

מי זכאית לגמלת הריון? גמלת הריון מוענקת לכל תושבת ישראל, העובדת כשכירה או כעצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח במשך 6 חודשים לפחות, מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הפסקת עבודתה עקב שמירת הריון. כדי לקבל את גמלת ההריון, עליך להצהיר שאינך מקבלת תשלום בגין שמירת הריון מגוף אחר ולספק אישור מרופא מומחה למחלות נשים וללידה (בטופס מיוחד של המוסד לביטוח לאומי) על היותך בשמירת הריון למשך 30 ימים רצופים לפחות. אם נסתיימה שמירת הריון שאושרה ל-30 ימים, ואת זקוקה לשמירת הריון נוספת – החוק מאפשר לך להגיש בקשה לגמלת הריון בעד תקופה נוספת כבר לאחר 14 ימים רצופים של שמירת הריון. 

את הבקשה לגמלת הריון ניתן להגיש עד חלוף שנה מתום תקופת שמירת ההריון, לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב לביתך. התשלום יועבר ישירות לחשבון הבנק שציינת בבקשתך. זכויות נשים בהריון - איתך עד בית החולים בהגיעך ליום הלידה, יממן המוסד לביטוח לאומי את הוצאות הסעתך אל בית החולים, באמבולנס של מגן דוד אדום, אם:

  1. את עונה על  תנאי הזכאות למענק לידה

  2. הוסעת אל בית חולים בסביבת הימצאך

  3. הלידה התרחשה בבית החולים בתוך 3 ימים מיום ההסעה

אם ילדת בבית, תהי זכאית למימון הסעה באמבולנס אם פונית על ידו בתוך 24 שעות מרגע הלידה, ואושפזת ל- 12 שעות לפחות. הביטוח הלאומי יעביר את התשלום ישירות למגן דוד אדום, ואת תהיה פטורה מהתשלום.

מענק לידה:

מענק לידה הינו תשלום המשולם ליולדת עבור השתתפות בהוצאות הראשונות בגין הלידה. המענק משולם ליולדת בתוך חודש מיום הלידה לחשבון הבנק, שבו משולמת קצבת הילדים, ובלידה הראשונה – לחשבון הבנק שנמסר בבית החולים. מענק הלידה משולם ליולדת בדרך כלל באופן אוטומטי, ואין צורך להגיש תביעה לביטוח הלאומי.

דמי לידה

בעקבות תיקון בחוק, שונה המונח 'חופשת לידה' ל'תקופת לידה והורות'. דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לתקופת לידה והורות. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן  הכנסתה בתקופה שאינה עובדת לרגל ההיריון והלידה. גם אב יכול להחליף את בת זוגו בחלק מתקופת הלידה וההורות, ולקבל דמי לידה בהתאם לתנאי הזכאות.

דמי הלידה ישולמו ליולדת שהפסיקה את עבודתה בזמן ההיריון שהסתיים בלידה, וששולמו בעדה דמי ביטוח לפני היום הקובע על-פי הפירוט המופיע באתר הביטוח הלאומי. לעובדת עצמאית יובאו בחשבון רק תקופות שבהן עבדה ושילמה דמי ביטוח. לפיכך כדי שלא תישלל זכאותך לדמי לידה, חשוב שתסדירי את חובותייך לביטוח הלאומי לפני שאת מפסיקה את עבודתך.

קצבת לידה לאימהות

יולדת שילדה שלושה ילדים ויותר בלידה אחת זכאית גם לקצבת לידה, בתנאי שבתום 30 יום מיום הלידה היו בחיים שלושה ילדים לפחות. היולדת זכאית לקצבת לידה, אם היא זכאית למענק לידה. קצבת הלידה משולמת באופן אוטומטי ואין צורך להגיש תביעה. התשלום מועבר לחשבון הבנק שבו משולמת קצבת הילדים, בתום 30 ימים מיום הלידה. בלידה ראשונה היולדת תמסור לבית החולים את פרטי הבנק שברצונה לקבל בו את מענק הלידה וקצבת הלידה.

יש לו גם אבא... החוק מעודד מעורבות בני זוג בתהליך ההריון והלידה ומעניק לכם זכויות כדי לאפשר זאת: בתקופת הריונך ועד לרגע הלידה, יהיה בן זוגך זכאי לשבעה ימים של היעדרות בשנה, על חשבון ימי המחלה הצבורים לו, כדי ללוות אותך בטיפולים, בבדיקות ובלידה עצמה. על מנת לממש ימים אלו, יודיע בן זוגך למעסיקו בהצהרה חתומה בידו ובצירוף אישור רפואי בדבר הטיפולים. את ימי ההיעדרות לא ניתן לנצל מעבר ל- 24 שעות מתום הלידה.

אנו מקווים שהמידע על זכויותיך בזמן ההריון יהיה שימושי בעבורך ומאחלים לך לידה קלה וחוויתית.