תקנון מבצע "חיתול ראשון לכל הורה"

1.    כללי:

בין התאריכים 01.05.2019 ועד 30.06.2021 (כולל), בתקופת המבצע כהגדרתה להלן, תערוך חברת פרוקטר אנד גמבל מבצע שיווק וקידום מכירות שייקרא "חיתול ראשון לכל הורה"  (להלן "המבצע").

הגדרות

למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

 1.1.   "הוראות המבצע" – ההוראות המופיעות בתקנון זה

1.2.   "עורך המבצע" - חברת פרוקטר אנד גמבל אמ.די.או בע"מ, מרחוב הנחושת 6, רמת החייל, ת"א.

1.3.   "עוזר עורך המבצע" -

חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ, רחוב סלומון 7, ת"א.

1.4.   "משתתף במבצע" - המבצע פתוח להשתתפות של כל אזרח ישראל, תושה ישראל ואדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, שגילו מעל 18 שנה, בכפוף לאמור להלן. זאת, למעט עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, רשת סופר-פארם שופרסל ו-BEוכן עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם, ובני משפחותיהם. משתתף במבצע הוא אדם, אשר אינו רשום לאתר פמפרס, שנכנס לאתר פמפרס (Pampers) בכתובת pampers.co.il, במהלך תקופת המבצע, נרשם לאתר וקיבל במעמד ההרשמה קופון למימוש מיידי אשר ישלח בדוא"ל או ימצא באיזור האישי באתר. על המשתתף במבצע לעמוד בכל תנאי תקנון זה, המפורטים לעיל ולהלן. המבצע תקף ללקוחות חדשים בלבד באתר פמפרס. לקוח שהינו רשום לאתר פמפרס, לא יוכל להשתתף במבצע זה ולזכות בהטבה כהגדרתה להלן.

כל הרשמה לאתר פמפרס, במהלך תקופת המבצע, מקנה הטבה אחת למימוש, אשר אותה ניתן לממש בסניפי סופר-פארם שופרסל ו-BEבלבד בתנאים ובמועדים המפורטים על גבי השובר.

1.5.   "אתר פמפרס" - אתר אינטרנט אשר כתובתו הינה pampers.co.il אשר בו ניתן להירשם למבצע ולזכות בהטבה.

1.6.   "ההטבה" -

משתתף במבצע, אשר נכנס במהלך תקופת המבצע לאתר פמפרס, נרשם והזין את פרטיו ואשר לא היה רשום קודם לכן לאתר פמפרס, יזכה מיד לאחר הרשמתו באתר, בשובר מתנה עבור מארז פמפרס פרמיום מידה 1, מס' ברקוד 8001841104614 יובהר כי מידת החיתולים ו/או סוג אריזת החיתולים אינה ניתנת להחלפה. עורכת המבצע רשאית לשנות את ההטבה ו/או את מרכיביו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. משתתף אשר יהיה זכאי להטבה ולא יממשו במועדו, מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או הטבה חלופית ו/או פיצוי כלשהו. את ההטבה ניתן לממש בכל אחד מסניפי סופר-פארם שופרסל ו-BEהמשתתפים במבצע, בלבד. משתתף במבצע, אשר לא היה רשום לאתר פמפרס ונרשם במהלך תקופת המבצע, יהיה זכאי להטבה אחת בלבד (מימוש אחד), בהתאם למלאי בחנות. ההשתתפות במבצע פתוחה אך ורק ללקוחות חדשים, שאינם רשומים קודם לכן לאתר פמפרס. ההטבה ומימושו כפופים לפירוט התנאים אשר על השובר, אשר ישלח לזוכים בדוא"ל לאחר הרשמתם לאתר פמפרס. יובהר כי לא יכולה להיות כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או סופר-פארם שופרסל, BE בקשר עם מחסור במלאי ההטבה. 2.       תקופת מבצע 2.1.   המבצע ייערך בין התאריכים 01.05.2019 ועד 30.06.2021 (כולל), או עד גמר המלאי.

2.2. עורך המבצע רשאי להאריך או לקצר ו/או לשנות ו/או לבטל את תקופת המבצע, רשתות המשתתפות במבע ואת מועדי הפעילות עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת.

3.   התנאים להשתתפות במבצע

3.1. במבצע זכאי להשתתף כל אדם שהנו משתתף במבצע, כהגדרתו בסעיף 1.3 לעיל, אשר עומד בתנאי תקנון זה, נכנס לאתר המבצע של פמפרס במהלך תקופת המבצע, הזין את פרטיו האישיים כפי שנדרש באתר והשלים את הרשמתו לאתר. יובהר כי אדם אשר היה רשום לאתר פמפרס טרם תקופת המבצע, לא יוכל להירשם בשנית ולא יוכל להשתתף במבצע זה ולזכות בהטבה/פרס.

3.2. רק משתתף שהנתונים שמסר בתקופת המבצע נקלטו בפועל באתר פמפרס ישתתף במבצע ולא יכולה להיות כל טענה בעניין זה כנגד עורך המבצע. האחריות על מסיבת הנתונים והפרטים האישיים באתר חלה אך ורק על המשתתף. לעורך המבצע אין ולא תהיה כל אחריות בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

3.3. ההרשמה לאתר פמפרס בהתאם לתנאי תקנון זה, מקנה שובר הטבה אחד בלבד.

3.4. המבצע וחלוקת ההטבות במסגרתו הינו בהתאם למלאי בכל אחד מסניפי סופר-פארם שופרסל ו-BE המשתתפים במבצע.

3.5. ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע, רשת סופר-פארם שופרסל, BE ועוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם. 4.   הזוכים ואופן קבלת הפרסים 4.1. משתתף אשר עמד בתנאי תקנון זה ונרשם לאתר פמפרס, יקבל שובר למימוש הפרס בדוא"ל או באזור האישי באתר.

4.2. יובהר כי משתתף אשר הזין כתובת דואר אלקטרוני שגויה, לא יוכל לבוא בטענה ו/או דרישה כנגד עורך המבצע ולא יהיה זכאי להטבה או פרס כלשהו, אלא בהחלטת עורך המבצע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

4.3. את ההטבה ניתן לממש בסניפי סופר-פארם שופרסל ו-BE. יש להציג את השובר המודפס או בטלפון הסלולארי באחד מסניפי הרשתות. יובהר כי קבלת ההטבה כפופה למלאי הקיים בחנות. ההטבה לא ניתנת להחלפה ו/או המרה ו/או שינוי אלא בהחלטת עורך המבצע. לא יכולה להיות כל טענה בעניין זה כנגד עורך המבצע.

4.4.   את שובר ההטבה יש לממש התנאים ובמועד הכתובים בשובר.

4.5. זוכה אשר לא יוכל לממש את ההטבה כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו ולא להטבה או פרס חלופי ולא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה בקשר עם כך כנגד עוזר המבצע.

4.6. המשתתף מסכים ומאשר, כי אם יזכה במבצע יהיה עורך המבצע רשאי לפרסם את שמו ו/או תמונתו ו/או פרטיו בעיתון, באינטרנט ו/או בכל מדיה ו/או אמצעי אחר בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע. מובהר בזאת כי עורך המבצע רשאי שלא לצלם ו/או לפרסם את פרטי הזוכים כלל. מובהר, כי עצם השתתפותו של הזוכה במבצע תחשב להסכמתו לפרסום פרטיו. במידה ויחליט עורך המבצע לפרסם את פרטיו של הזוכה, יהווה הפרסום תנאי לקבלת הפרס/הטבה ולהשתתפות במבצע.

4.7. מובהר כי בכל אחד מסניפי סופר-פארם שופרסל ו-BEיש מלאי מוגבל של מוצרים לחלוקה. באם יגמר המלאי בסניף מסוים רשאי הזוכה לפנות לסניפים אחרים לצורך מימוש ההטבה. יובהר כי לא יכולה להיות לזוכה כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך המבצע בגין כך.

5.  אחריות

5.1. הוראות מבצע זה ימצאו במשרד עורך המבצע, ויהיה ניתן לעיין בהן במשרדי עורך המבצע בתיאום מראש.

5.2. עורך המבצע ו/או עוזר עורך המצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, לכל נזק שייגרם לגוף ו/או לרכוש, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב או כתוצאה מהשתתפות במבצע ו/או בגין מימוש ההטבה.

5.3. עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, אינם מתחייבים, כי המבצע יתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפיל מערכות או טעות ולמשתתף לא יהיו כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף במבצע ו/או לא יזכה בהטבה עקב טעות של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע, אשר אירה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך על טענות ו/או תביעות, ו/או דרישות כנגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע.

5.4. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש ההטבה כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרנות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורך המבצע בקשר עם המבצע, העלולה להשפיע על חלוקת ההטבה ו/או על מימושו.

5.5. עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתף או לזוכה, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש הקשורים, במישרין או בעקיפין, בהטבה ו/או במימושו.

5.6. עורך המבצע והעוזר לעורך המבצע אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכות הטלפון והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן, ואין ולא תהיה להם שום אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, וכן לכל ציוד אחר אשר אינו בשליטתם והם לא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.

5.7. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לעורך המבצע ולעוזר עורך המבצע להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע.

5.8. לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את ההטבה וצורת מסירתו בכל אופן שהוא.

5.9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בעיתונים תקבענה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

5.10. האחריות הבלעדית לאספקה, לטיב ולאיכות המוצרים/שירותים שיקבל הזוכה באמצעות מימוש ההטבה במסגרת מבצע זה תחול על ספק המוצרים/שירותים בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל ספר המוצרים/שירותים

5.11. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס באופן זהה לשני המינים.