development-and-key-milestonescrawling-101-helpful-gear-and-tips

תקנון מבצעים

 1. כללי:    בין התאריכים 30/10/2018 ועד 30.4.2019 (כולל), בתקופת המבצע כהגדרתה להלן, תערוך חברת פרוקטר אנד גמבל מבצע שיווק וקידום מכירות שייקרא "אוקטובר ב'" (להלן: "המבצע"). הגדרות       למונחים הבאים תהא במסמך זה ההגדרה המפורטת לצידם להלן :
 • 1.1."הוראות המבצע " – ההוראות המופיעות בתקנון זה.
 • 1.2."עורך המבצע" – חברת פרוקטר אנד גמבל אמ.די.או בע"מ, מרחוב הנחושת 6, רמת החייל, ת"א.
 • 1.3."עוזר עורך המבצע" – חברת סער פרומרקט סוכנות לקידום מכירות בע"מ, רחוב סלומון 7, ת"א.
 • 1.4."משתתף במבצע" – המבצע פתוח להשתתפות של כל אזרח ישראל, תושב ישראל ואדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, שגילו מעל 18 שנה, ושטרם נרשם לאתר פמפרס, בכפוף לאמור להלן. זאת, למעט עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, רשת סופר-פארם, רשת נמרוד & מור וכן עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.

   

  משתתף במבצע הוא אדם שבתקופת המבצע, נרשם לאתר פמפרס (Pampers) בכתובת Pampers.co.il וקיבל לכתובת האימייל עמה נרשם לאתר פמפרס, מייל אישור המכיל שני קודי הטבה, בכפוף לגמר מלאי.

  באמצעות הקוד הראשון - פנה אחד מסניפי רשת סופרפארם המשתתף במבצע, הציג בפניו את קוד ההטבה על מנת לקבל חבילה אחת מסוג "פמפרס קאר" מידה 1.

  באמצעות הקוד השני (אופציונלי) - פנה אל אחד מסניפי רשת סופרפארם המשתתף במבצע, הציג את קוד ההטבה, רכש בסניף זה שתי חבילות של מכנסוני פמפרס (שסימולם 4015400749646 / 4015400841043 / 4015400841593) בעלות מוזלת של 70 ₪, ויקבל במעמד הקנייה, באמצעות אותו קוד קופון שובר הטבה פיזי ע"ס 70 ₪, לרכישת לסניפי רשת נמרוד & מור המשתתפים במבצע, לרכישת נעלי אלפנטן לצעד ראשון בלבד, עד גמר המלאי. על המשתתף במבצע לעמוד בכל תנאי תקנון זה, המפורטים לעיל ולהלן.   

  המבצע תקף לנרשמים חדשים לאתר פמפרס בלבד. לקוח שלא יירשם לאתר פמפרס, לא יוכל להשתתף במבצע זה ולזכות בהטבה כהגדרתה להלן.

  לקוח שירכוש לפחות שתי חבילות מכנסוני פמפרס לפני שנרשם לאתר פמפרס וטרם קבלת מייל האישור בצירוף ההטבות, לא יוכל לממש את ההטבה בגין רכישה זו.   

  כל משתתף במבצע רשאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד. עמידה בתנאי התקנון המלאים במהלך תקופת המבצע, מקנה שתי הטבות למימוש, אשר אותן ניתן לממש בסניפי סופרפארם וסניפי נמרוד & מור בלבד בהתאמה, בכפוף לתנאי תקנון זה.

 • 1.5."ההטבות" –
 • 1.6.הטבה 1 - זכות לקבלת חבילה אחת מסוג פמפרס קאר - מידה 1.
 • 1.7.הטבה 2 - אפשרות לרכישת שתי חבילות של מכנסוני פמפרס ב-70 ₪ בלבד וקבלת שובר ע"ס 70 ₪ לרכישת נעלי אלפנטן לצעד ראשון, לרכישה באחד מסניפי נמרוד & מור המשתתפים במבצע. חלוקת ההטבות תתבצע עד גמר המלאי.
 • 1.8."סניפיםמשתתפים"- סניפי סופרפארם וכן סניפי נמרוד & מור, למעט סניפי עודפים, בהתאמה.
 • 1.9."זוכה במבצע" - משתתף במבצע אשר עמד בכל תנאי תקנון זה, נרשם לאתר פמפרס (Pampers) בכתובת Pampers.co.il וקיבל לכתובת האימייל עמה נרשם לאתר פמפרס, מייל אישור המכיל שני קודי הטבה.

  באמצעות הקוד הראשון - פנה אחד מסניפי רשת סופרפארם המשתתף במבצע, הציג בפניו את קוד ההטבה על מנת לקבל חבילה אחת מסוג "פמפרס קאר" מידה 1.

  באמצעות הקוד השני (אופציונלי) - פנה אל אחד מסניפי רשת סופרפארם המשתתף במבצע, הציג את קוד ההטבה, רכש בסניף זה שתי חבילות של מכנסוני פמפרס (שסימולם 4015400749646 / 4015400841043 / 4015400841593) בעלות מוזלת של 70 ₪, ויקבל במעמד הקנייה, באמצעות אותו קוד קופון שובר הטבה פיזי ע"ס 70 ₪, לסניפי רשת נמרוד & מור המשתתפים במבצע, לרכישת נעלי אלפנטן לצעד ראשון בלבד, עד גמר המלאי. על המשתתף במבצע לעמוד בכל תנאי תקנון זה, המפורטים לעיל ולהלן. 

 • 3.1.במבצע יוכל להשתתף כל אזרח ישראל, תושב ישראל ואדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל, שגילו מעל 18 שנה, ושטרם נרשם לאתר פמפרס, בכפוף לאמור להלן. זאת, למעט עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, רשת סופר-פארם, רשת נמרוד & מור וכן עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם, והכל בכפוף למילוי תנאי תקנון זה.
 • 3.2.הרשמה לאתר פמפרס בהתאם לתנאי תקנון זה, מקנה מייל יחיד עם שתי ההטבות בלבד.
 • 3.3.רכישת שתי חבילות של מכנסוני פמפרס בסניפי סופר-פארם המשתתפים במבצע כפופה למלאי המצוי בהם. משתתף במבצע רשאי לפנות לסניף סופר-פארם אחר המשתתף במבצע על מנת לרכוש שתי חבילות מכנסונים.
 • 3.4.יובהר כי את שובר ההטבה הפיזי לסניפי רשת נמרוד & מור המשתתפים במבצע, לרכישת נעלי אלפנטן לצעד ראשון בלבד, עד גמר המלאי, יוכל משתתף במבצע לאסוף רק במעמד הקנייה. משתתף במבצע שלא לקח את שובר ההטבה הפיזי לא ��וכל לקחתו במועד מאוחר יותר או בסניף אחר ולא יהיו למשתתף זה כל טענות כלפי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או סופרפארם ו/או נמרוד & מור בגין אי קבלת השובר כאמור לעיל.
 • 3.5.המבצע וחלוקת ההטבות במסגרתו הינו בהתאם למלאי בכל אחד מסניפי נמרוד & מור המשתתפים במבצע.
 • 3.6.כל חשבונית קנייה יחידה (בכפוף ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה) בסניף סופרפארם, תזכה את המשתתף בהטבה אחת. זאת אף אם נרכשו מעל שתי חבילות של מכנסוני פמפרס באותה עסקה. בגין כל הרשמה לאתר פמפרס, וקבלת מייל אישור כאמור, תתקבל אפשרות יחידה לקבלת ההטבות. לא תתאפשר רכישה נוספת של שתי חבילות מכנסונים וקבלת הטבות נוספת בגין אותה הרשמה.
 • 3.7.אין כפל מבצעים. כמו כן, בכל עסקה ניתן לממש שובר מתנה אחד בלבד בסניפי נמרוד & מור המשתתפים במבצע.
 • 3.8.כאמור לעיל, ההשתתפות במבצע אסורה על עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, רשת סופר-פארם, רשת נמרוד & מור ועוזריהם, עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחותיהם.
  1. הזוכים ואופן קבלת הפרסים
 • 4.1.את ההטבות יקבל משתתף במבצע אשר עמד בכל תנאי תקנון זה, נרשם לאתר פמפרס (Pampers) בכתובת Pampers.co.il וקיבל לכתובת האימייל עמה נרשם לאתר פמפרס, מייל אישור המכיל שני קודי הטבה -

  משתתף במבצע אשר עמד בכל תנאי תקנון זה, נרשם לאתר פמפרס (Pampers) בכתובת Pampers.co.il וקיבל לכתובת האימייל עמה נרשם לאתר פמפרס, מייל אישור המכיל שני קודי הטבה.

  באמצעות הקוד הראשון - פנה אחד מסניפי רשת סופרפארם המשתתף במבצע, הציג בפניו את קוד ההטבה על מנת לקבל חבילה אחת מסוג "פמפרס קאר" מידה 1.

  באמצעות הקוד השני (אופציונלי) - פנה אל אחד מסניפי רשת סופרפארם המשתתף במבצע, הציג את קוד ההטבה, רכש בסניף זה שתי חבילות של מכנסוני פמפרס (שסימולם 4015400749646 / 4015400841043 / 4015400841593) בעלות מוזלת של 70 ₪, ויקבל במעמד הקנייה, באמצעות אותו קוד קופון שובר הטבה פיזי ע"ס 70 ₪, לסניפי רשת נמרוד & מור המשתתפים במבצע, לרכישת נעלי אלפנטן לצעד ראשון בלבד, עד גמר המלאי. על המשתתף במבצע לעמוד בכל תנאי תקנון זה, המפורטים לעיל ולהלן. מימוש שובר הפרס ייעשה במועד ובמקום שייקבע על ידי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע, על פי שיקול דעתם הבלעדי.

  1. אחריות
 1. תקופת המבצע
 • 2.1.המבצע ייערך בין התאריכים 30/10/2018 ועד 30/04/2019(כולל).
 • 2.2.עורך המבצע רשאי להאריך או לשנות או לבטל את המבצע ו/או תקופת המבצע, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
 1. התנאים להשתתפות במבצע
 • 5.1.הוראות מבצע זה ימצאו במשרדי עורך המבצע, ויהיה ניתן לעיין בהן במשרדי עורך המבצע בתיאום מראש.
 • 5.2.עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי, ישירה או שילוחית, לכל נזק שייגרם לגוף ו/או לרכוש, בין במישרין ובין בעקיפין, עקב או כתוצאה מהשתתפות במבצע ו/או בגין מימוש ההטבה.
 • 5.3.עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, אינם מתחייבים, כי המבצע יתקיים ללא תקלות, שגיאות, נפילת מערכות או טעות ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה מכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו משתתף לא ישתתף במבצע ו/או לא יזכה בהטבה עקב טעות של עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע, אשר אירעה בתום לב ו/או ברשלנות, לא תהיינה לו בגין כך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות נגד עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע.
 • 5.4.מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה מובהר, כי עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי אף במקרה של מעשה או מחדל של צד שלישי כלשהו שמימוש ההטבה כרוך בהסכמתו ו/או בפעולה שעליו לנקוט, לרבות מחלוקת בין צד שלישי כלשהו לבין עורך המבצע בקשר עם המבצע, העלולה להשפיע על חלוקת ההטבה ו/או על מימושו.
 • 5.5.עורך המבצע ו/או עוזר עורך המבצע ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, לא יישאו באחריות כלשהי אף במקרה של נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למשתתף ו/או לזוכה, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין עגמת נפש הקשורים, במישרין או בעקיפין, בהטבה ו/או במימושה.
 • 5.6.עורך המבצע והעוזר לעורך המבצע אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכות הטלפון והתקשורת ו/או מערכות ממוחשבות כלשהן, ואין ולא תהיה להם שום אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הודעות ו/או נתונים ו/או שיבוש בקליטת ההודעה ו/או כל שיבוש אחר ו/או בגין כל תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, וכן לכל  ציוד אחר אשר אינו בשליטתם והם לא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות במתן השירות אשר יגרמו לחלק מהמשתתפים בעיה בעת ההתקשרות.
 • 5.7.במקרה של תקלה כלשהי אשר תפריע להתנהלות התקינה של המבצע יינתן שיקול דעת מלא לעורך המבצע ולעוזר עורך המבצע להחליט האם ברצונם לבטל או לשנות או לקצר או לבצע כל פעולה בקשר למבצע .
 • 5.8.לזוכה אין אפשרות להמיר או לשנות את ההטבות וצורת מסירתן בכל אופן שהוא.
 • 5.9.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר המבצע,  לרבות פרסום בעיתונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 • 5.10.האחריות הבלעדית לאספקה, לטיב ולאיכות המוצרים/שירותים שיקבל הזוכה באמצעות מימוש ההטבה במסגרת מבצע זה תחול על ספק המוצרים/שירותים בהתאם לכל דין ובהתאם למקובל אצל ספק המוצרים/שירותים.
 • 5.11.האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומתייחס באופן זהה לשני המינים.

 

בנוסף אולי תאהבו את: